ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Diseño Web y Tiendas Online

Modificaciones web o tiendas. No usar para enviar el material inicial de su web o tienda, sólo para modificar webs o tiendas ya entregadas.

 Marketing Online

Gestión de SEO, Campañas Facebook Ads y Google Adwords

 Recepción material inicial Tienda/web

Utilizar exclusivamente para enviar el material que necesitamos para poder empezar su tienda o web.

 Soporte Técnico

Problemas técnicos con email, alojamiento, caídas, errores. Dudas o problemas al modificar la web deben enviarse a Diseño

 Dominios, Redes Soc y Apps

Problemas con dominios, automatización redes sociales y Apps

 Atención al cliente

Facturación, presupuestos, bajas, quejas.